Pozioma linia w treści
Pionowa linia w treści
Wróć

Zanim rozpoczniesz budowę I.
Musisz wiedzieć, czy działka na której chcesz wybudować dom podlega Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego. Taką informację uzyskasz udając się do Biura Planowania Przestrzennego, bądź w Urzędzie Miasta lub Gminy, otrzymasz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 II.
Jeżeli teren, na którym leży Twoja działka nie podlega miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wniosek do urzędu miasta lub gminy o wydanie Decyzji w sprawie Warunków Zabudowy WZ. Uzyskanie decyzji w sprawie warunków zabudowy jest procedurą wymagającą większego zaangażowania, dlatego możesz  to zlecić architektowi, który przygotuje wniosek i przeprowadzi tą procedurę w Twoim imieniu.

 III.
Na tym etapie możesz się udać do  Biura Architektonicznego i zlecić architektowi wykonanie projektu indywidualnego, bądź wybrać projekt gotowy.

IV.
Kolejnym etapem jest uzyskanie Warunków technicznych dostawy mediów. W tej sprawie zgłaszasz się do: zakładu gazowego, energetycznego i wodno - kanalizacyjnego. Konieczne jest również uzyskanie oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną.

V.
Kiedy posiadasz Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Decyzję w sprawie Warunków Zabudowy oraz warunki techniczne dostawy mediów możesz zlecić geodecie przygotowanie Mapy do Celów Projektowych (skala 1:500). Geodeta przygotowuje co najmniej 4 egzemplarze mapy. Przydatna do pracy architekta, projektującego Twój dom jest wersja elektroniczna mapy w pliku CAD.

VI.
Architekt po otrzymaniu Mapy do Celów Projektowych oraz wszystkich dokumentów dotyczących działki, w tym warunków technicznych dostawy mediów wykona Projekt Adaptacyjny. Po przeprowadzeniu procesu adaptacji projektu, czyli naniesieniu obrysu budynku i przyłączy mediów na Mapę do Celów Projektowych dokumentacja staje się Projektem Budowlanym

VII.

Kolejnym etapem jest wystąpienie o wydanie Pozwolenia na Budowę. W tym celu należy zgromadzić niezbędne do złożenia wniosku dokumenty i złożyć je w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.

VIII.
Uzyskałeś pozwolenie na budowę, które jest prawomocne po 14 dniach od daty wydania. Nadszedł czas na prace budowlane, o których na 7 dni przed rozpoczęciem musisz poinformować Starostwo Powiatowe. Do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy dołącz: oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków, plan B.I.O.Z oraz zgłoszenie do urzędu Dziennika Budowy

IX.
Rozpoczęcie budowy następuje w momencie geodezyjnego wytyczenia budynku w terenie i wykonania tymczasowych przyłączy elektrycznych i wodnych oraz tymczasowych budynków i placu budowy


Wróć

Procedura uzyskania Pozwolenia na Budowę

Po skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego

Jeżeli nie wystąpią dodatkowe okoliczności (wymagające uzupełnienia braki w dokumentacji) Urząd w ciągu 65 dni wyda decyzję o Pozwoleniu na Budowę. Decyzja uzyskuje prawomocność w ciągu 2 tygodni od daty wydania.

Wróć

Dokumenty wymagane do Pozwolenia na Budowę

Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego:


- Cztery egzemplarze projektu budowlanego

- Mapa do celów projektowych 1:500 S+U+W

- Warunki techniczne dostaw mediów(energii elektrycznej, wody i kanalizacji, gazu)

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów

- Decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności lub Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Oświadczenie zarządcy drogi o dostępie do drogi publicznej

- Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

- Wypełniony druk wniosku o pozwolenie na budowę